Hiiumaa Noorsootöö Keskus pakub Hiiu vallas:

 • Avatud noorsootööd Kärdla ja Kõrgessaare noortemajades
 • Nõustamisteenistuses
  • psühholoogilist nõustamist
  • noorteinfo teenuseid
  • Euroopa Vabatahtliku Teenistust
  • Noortekabineti teenuseid (noorte suhete- ja tervise nõustamine)
  • Noorte Tugila
  • Erialast kirjandust spetsialistidele ja noortele
 • Rahvusvahelise noorsootöö võimalusi (noortevahetusi, õpiränded)
 • Hiiu valla noortevolikogu mentorlus
 • Maakondliku noorsootöötajate võrgustiku eestvedamine

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse nõukogu

Vastavalt Hiiumaa Noorsootöö Keskuse põhimäärusele moodustab Hiiu vallavalitsus juhataja ettepanekul 8-liikmelise nõukogu, et tagada keskuse tööks vajalike tingimuste loomine, tegevuste ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine ja nõustamine.

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse nõukogu koosseis:

Artur Valk, Hiiu Vallavolikogu esindaja

Tiia Liibert, Hiiu Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna esindaja

Tuuli-Brit Vaga, Hiiu Vallavalitsuse sotsiaalosakonna esindaja

Ülari Padari, Hiiumaa Omavalitsuste Liidu esindaja

Karin Kokla, Hiiu Maavalitsuse esindaja

Anni Kark, Lauka Põhikooli õpilaste esindaja

Saara Kattel, Hiiumaa Gümnaasiumi esindaja

Gregory-Martin Linder, Hiiumaa noorte esindusorganisastioonide esindaja.

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse nõukogu pädevus:

Noorsootöö keskuse tegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle kohta ettepanekute tegemine;
Ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja juhatajale töö paremaks planeerimiseks ja korraldamiseks;
Noorsootöö keskuse põhimääruse ja arengukava kooskõlastamine;
Noorsootöö keskuse tegevuse aastaaruande ja eelarveprojekti kooskõlastamine;
Noorsootöö keskuse struktuuri ja koosseisude kooskõlastamine;
Muude oluliste küsimuste arutamine ja vastavate ettepanekute tegemine juhatajale.

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse dokumendid ja logod:

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse põhimäärus

Hiiumaa Noorteuuring 2015

Hiiumaa Noortespetside võrgustiku uuringu kokkuvõte 2015

Hiiu valla rahuloluküsitluse kokkuvõte 2016

Hiiumaa Noortespetside võrgustiku uuringu kokkuvõte 2016

 

Ajalugu

Alates 1. jaanuarist 2015 liideti Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskusele HUPS, Kärdla Avatud Noortekeskus ja Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse noorsootöö valdkond ning asutus sai uue nime – HIIUMAA NOORSOOTÖÖ KESKUS

Hiiumaa Noorsootöö Keskus on Hiiu Vallavalitsuse hallatav asutus, mis korraldab Hiiu valla noorsootööd, algatab ja viib ellu maakondlikke tegevusi ja on maakondliku noorsootöötajate võrgustiku eestvedaja.

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse põhimäärus on kättesaadav aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/428112014024

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse tegevuskohad on:
Nõustamisteenistus – Uus 4/5, Kärdla;
Kärdla noortemaja – Kõrgessaare mnt 2, Kärdla;
Kõrgessaare noortemaja – Tööstuse tee 16a, Kõrgessaare.
Hiiumaa Noorsootöö Keskuse juhataja on Merle Salusoo.

Kõrgessaare Vaba Aja Keskus hakkas noorsootöö teenust Kõrgessaare piirkonnas pakkuma alates 11.08.2006. Sellest ajast peale on noortekeskus tegutsenud Kõrgessaares, Tööstuse tee 16a, ajaloolises Valitsejamajas.  Jaanuarist 2015 kannab maja nime Kõrgessaare noortemaja ja kuulub Hiiumaa Noorsootöö Keskuse juhtimise alla.